Integritetspolicy för medlemmar

Inledning

Denna integritetspolicy syftar till att du som medlem ska få information om hur ThaiGuiden (”TG”) hanterar dina personuppgifter, och att du ska känna dig trygg med att behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig personuppgiftslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem är personuppgiftsansvarig?

TG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig som registrerar ett konto på TG:s hemsida, ett konto som möjliggör för dig att lägga upp rekommendationer/omdömen avseende varor och tjänster på TG:s elektroniska anslagstavla.

TG är inte personuppgiftsansvarig avseende personuppgifter som samlas in från dig och endast behandlas av externa leverantörer som tillhandahåller tjänsteerbjudande på TG:s hemsida, såsom bordsbokning, tjänstebokning eller offertförfrågan. Vid nyttjande av dessa tjänster från exempelvis restauranger eller massagesalong, är det den leverantör som tillhandahåller respektive tjänst. Respektive leverantör är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. TG är inte heller personuppgiftsansvarig avseende förfrågningar som skickas till dig från TG på uppdrag av externa leverantörer avseende förfrågningar om att lägga in rekommendationer på TG:s hemsida.

Vid frågor om TG:s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på supportsidan.

Typer av personuppgifter som behandlas

TG behandlar följande personuppgifter om dig.

 • Namn
 • Mejladress
 • IP adresser
 • Bild
 • Facebook profil
 • Google profil
 • Rekommendationer/omdömen

Ditt namn, mejladress, bild, rekommendationer, Google profil och Facebook profil behöver vi samla in för att kunna administrera och tillhandahålla de tjänster som erbjuds i och med ditt medlemskap i TG:s tjänst och låta dig lägga upp rekommendationer/omdömen på TG:s hemsida. Din mejladress behöver vi också för att eventuellt kunna kontakta dig för att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företaget som kan styrka att du varit kund hos företaget du rekommenderar. Din IP-adress behöver vi för att beivra missbruk av TG:s tjänster

Vad använder TG dina uppgifter till?

Kundadministration

Dina personuppgifter behandlas för att TG ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster som erbjuds i och med medlemskap i TG:s tjänst och möjliggöra för dig att lägga upp rekommendationer/omdömen. Dessutom kan personuppgifterna också komma att behandlas för att TG ska kunna kontakta dig för att efterfråga kvitto, bekräftelse, fakturaunderlag eller annan typ av korrespondens med företaget som kan styrka att du varit kund hos företaget du rekommenderar. Den lagliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att TG ska kunna uppfylla avtalet med dig

Om du loggar in via Facebook eller Google behandlar TG även din Facebook/Google profil och mejladress för ändamålet att TG ska kunna administrera inloggning via Facebook eller Google. Den lagliga grunden är att det är nödvändigt för att TG ska kunna tillhandahålla inloggning via Facebook eller Google i enlighet med avtalet med dig.

Beivra missbruk

Vidare behandlas din IP adress för ändamålet att kunna beivra missbruk och TG kan då lämna ut IP-adressen till polisen eller åklagare samt även avsluta ditt konto eller ta bort rekommendationer/omdömen som du har skrivit. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning som laglig grund där TG:s intresse av att spara IP-adressen för detta syfta anses väga över ditt integritetsintresse.

Du kan dock när som helst välja att avregistrera dig från våra marknadsföringsmejl. För att avregistrera dig, vänligen kontakta TG på supportsidan för avregistrering. Marknadsföringen sker med en så kallad “intresseavvägning” som laglig grund, där TG:s berättigade intresse att marknadsföra sig mot dig väger över ditt integritetsintresse.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

TG kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av webbsidan och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för TG:s räkning i samband med att de utför en tjänst för TG. TG vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

TG kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av TG:s verksamhet avyttras kan TG komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge de behövs för att TG ska kunna administrera ditt medlemskap. Uppgifter som samlats in för administration av medlemskapet raderas av TG när du har sagt upp sitt medlemskap.

TG kommer att radera din IP-adress så snart ditt medlemskap har upphört.

TG kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att TG ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot TG. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida TG behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit TG i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att TG överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att TG korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att TG raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot TG:s behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot TG:s behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att TG behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska TG utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av TG:s behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger TG möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende TG:s behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta TG på på supportsidan.

Ändringar i integritetspolicyn

TG förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras på webbplatsen.