Integritetspolicy för enskilda firmor

Inledning

I denna integritetspolicy förklarar vi, ThaiGuiden (”TG”), hur vi behandlar information kring enskilda näringsidkare som finns sökbara på webbsidan för att våra medlemmar ska kunna lägga in rekommendationer kring den enskilda näringsidkaren samt klargör vilka som ansvarar för vissa personuppgifter som behandlas av andra än TG. Integritetspolicyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

TG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som avser enskilda näringsidkare som finns sökbara på webbsidan för att våra medlemmar ska kunna lägga in rekommendationer kring den enskilda näringsidkaren. TG är inte personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in och behandlas av externa leverantörer och vars tjänster du kan länkas till från TG:s hemsida, såsom bordsbokning, fri värdering eller offertförfrågan. Vid nyttjande av dessa tjänster från exempelvis restauranger eller mäklarbyråer, kommer du att skickas vidare till den leverantör som tillhandahåller respektive tjänst. Respektive leverantör är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och vi ber att du kontaktar dem om du har frågor kring deras behandling av dina personuppgifter.

TG är inte ansvarig för personuppgifter som medlemmar lägger in i sina kommentarer på vår elektroniska anslagstavla. Det är den enskilda medlemmen som har lagt in uppgiften som är personuppgiftsansvarig.

Vid frågor om TG:s behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på webbplatsens supportsida.

Typer av personuppgifter som behandlas

TG behandlar följande personuppgifter om enskilda näringsidkare.

 • Namn på den enskilda firman (som kan vara ett personnamn)
 • Adress
 • Firmans organisationsnummer (vilket även är ett personnummer)

Vad använder TG dina uppgifter till?

Dina personuppgifter behandlas för att TG ska kunna tillhandahålla sin tjänst som består i en webbsida som innehåller rekommendationer för olika näringsverksamheter. Namn på den enskilda firman och dess adress går att söka fram om någon vill lämna en rekommendation kring den enskilda firmans verksamhet. Behandlingen av namnet på den enskilda firman sker med stöd av en intresseavvägning.

Den enskilda firmans organisationsnummer/personnummer behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna säkerställa firmans identitet. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

TG kan komma att överföra dina personuppgifter till administratörer av Webbsidan, budfirmor, PR-byråer och systemleverantörer. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för TG:s räkning. TG vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

TG kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av TG:s verksamhet avyttras kan TG komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot TG. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida TG behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit TG i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att TG överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att TG korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att TG raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot TG:s behandling av personuppgifter. Du har rätt att invända mot TG:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att göra invändningar gäller bl.a. om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning, såvida inte TG kan påvisa (i) tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller (ii) om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att TG behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska TG utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.
 • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av TG:s behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger TG möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende TG:s behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta TG på webbplatsens supportsida.

Ändringar i integritetspolicyn

TG förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Ändringarna kommer att aviseras på denna webbplats.